Potek postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja za črno gradnjo.
Nekatere odgovore najdete na podstrani, lahko pa nam zastavite tudi vaša vprašanja.

PREVERITEV MOŽNOSTI
LEGALIZACIJE

S preveritvijo ugotavljamo vaše možnosti legalizacije ter skušamo kar najbolje predvideti morebitne ovire ali druge omejitve v postopkih. Namen poročila je predvsem izključiti večje ovire pred pričetkom postopka legalizacije, da se predhodno izogne morebitnim kasnejšim težavam in prekinitvam postopka zaradi nezmožnosti nadaljevanja.

Za naročilo preveritve možnosti legalizacije nas kontaktirajte preko e-maila, spletnega obrazca ali telefona.

Za pričetek postopka, bomo potrebovali podatke o vašem objektu:

– kratek opis vašega problema

– številko parcele in katastrsko občino ali naslov

– opis objekta (leto gradnje, podatke o dimenzijah, višino, etažnost, namembnost, drugo…)

– fotografije zunanjosti objekta (fotografije iz vseh strani, morebitni sporni odmiki od parcelne meje, druge posebnosti,…)

– morebitna dokumentacija (načrti objekta, lokacijska informacija, geodetski posnetek, drugo…)

– vaše kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, email, mobitel,…)

– izdelamo poročilo možnosti legalizacije po veljavnih pravilnikih in aktih

– preverimo možnost legalizacije skladno z GZ-1

cena velja za primer preveritve možnosti legalizacije povprečne enodružinske hiše

 

LEGALIZACIJA OBJEKTOV DALJŠEGA OBSTOJA
(ZGRAJENI PRED 1.1.2005)

Po novem zakonu bo možna legalizacija za objekte zgrajene pred 1.1.2005.

Postopek priprave dokumentacije lahko pri nas naročite že danes. Pripravimo vam vse potrebno, da bo objekt legaliziran kar se da hitro.

Nov Gradbeni zakon GZ-1 je že stopil v veljavo, uporabljati se je začel s 1.6.2022.

S postopkom legalizacije objektov zgrajenih pred letom 2005 se pridobi tako imenovano dovoljenje za objekte daljšega obstoja.

S tem se šteje da objekt ni nelegalen oz. neskladen ter da ima v času veljavnosti dovoljenja pridobljeno uporabno dovoljenje.

– preverimo možnost legalizacije objekta daljšega obstoja

– po potrebi na geodetskem inštitutu pridobimo aeroposnetek kot dokazilo o obstoju in obliki objekta pred 1.1.2005

– po potrebi se dogovorimo z geodetskim podjetjem za vpis vašega objekta v kataster stavb – pred pričetkom postopka legalizacije mora biti objekt vpisan v katastru stavb

– dokumentiramo objekt in opravimo meritve obstoječega stanja ter izdelamo potrebne načrte
(tloris, prerezi, pogledi, seznam in površine prostorov)

– pripravimo dokumentacijo za legalizacijo in vlogo za izračun komunalnega prispevka

– po dogovoru vlogi v vašem imenu vložimo ter vodimo upravni postopek pridobitve dovoljenja in komunalnega prispevka


** za natančno oceno nam pošljite povpraševanje

LEGALIZACIJA manj zahtevnih
objektov

Prvi korak je preveritev možnosti legalizacije, v kolikor ta že ni bila naročena predhodno, v kolikor ste to pri nas že naročili, vam ceno preveritve priznamo kot popust pri nadaljnji storitvi.

Po potrjeni možnosti legalizacije, se dogovorimo za nadaljnje korake skladno z ugotovitvami v poročilu. Glede na izbran postopek nadaljujemo s pripravo dokumentacije in pridobivanjem projektnih pogojev ali mnenj.

Tekom postopka vas obveščamo o morebitnih posebnostih, prav tako vam sporočimo glede plačil upravnih taks ter komunalnega prispevka.

Upravna enota je glavni organ, ki odloči o legalizaciji. V primeru uspešne legalizacije objekt pridobi uporabno ter gradbeno dovoljenje.

Poleg legalizacije, ponujamo tudi ureditev spremembe namembnosti objekta, ko želite opravljati dejavnost, ki je skladna s prostorskim aktom, objekt pa je registriran za drugačno namembnost.

Povezava do Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.

– preverimo možnost legalizacije

– izmerimo objekt na lokaciji in izdelamo načrte

– izdelamo projektno dokumentacijo

– pridobimo mnenja

– na upravni enoti vložimo zahtevo za legalizacijo

– vodimo upravni postopek do pridobitve dovoljenja

SPREMEMBA
NAMEMBNOSTI

V prvem delu preverimo in svetujemo glede spremembe namembnosti ter pregledamo obstoječo dokumentacijo. Preverimo skladnost s prostorskim aktom in drugo pravno podlago.

Za potrebe spremembe namembnosti digitaliziramo obstoječe načrte ter opravimo izmere na objektu. Pripravimo potrebno dokumentacijo in pridobimo potrebna mnenja. 

 

 

Ko so mnenja pridobljena, pripravimo popolno vlogo in vam jo predamo ali jo v vašem imenu vložimo na upravno enoto ter vodimo upravni postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja.

Pred pričetkom uporabe je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje. Za pridobitev tega, je potrebna izjava nadzornika, da je objekt zgrajen skladno z izdanim dovoljenjem.

 

 

– preverimo možnost spremembe namembnosti

– izmerimo objekt na lokaciji in izdelamo načrte

– izdelamo projektno dokumentacijo

– pridobimo mnenja

– izdelamo končno mapo za pridobitev gradbenega oz. uporabnega dovoljenja,

– na upravni enoti lahko po dogovoru v vašem imenu vložimo zahtevo za spremembo namembnosti

– vodimo upravni postopek do pridobitve dovoljenja

* Obračuna se 22% DDV

GRADBENO DOVOLJEN ZA 
NEZAHTEVNE OBJEKTE

Izdelamo dokumentacijo in pridobimo gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte s poenostavljenim postopkom za pridobitev gradbenega dovoljenja. Z enakim postopkom lahko tudi legaliziramo že zgrajene nezahtevne objekte. 

Pod nezahtevne objekte štejemo predvsem nadstrešnice, manjše garaže, pomožne kmetijske objekte, kozolce, hleve, pomožne gospodarske objekte, skladišča, itd.

Za tiste ki bi želeli strokovno pomoč, vam nudimo tudi to in za vas izpeljemo celoten postopek, od preveritve možnosti, do izmer objekta ter tehničnih skic in priprave soglasij in potrebne dokumenacije.

Nezahtevni in enostavni objekti – priloga 2 uredbe o zahtevnosti objektov

– predhodno se preveri možnosti gradnje ali legalizacij

– objekt se izmeri oz. izdela načrte

– izdela se načrt umestitve v prostor in osnovne komunalne ureditve

– pridobi se potrebna mnenja mnenjedajalcev

– izdela se vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja

– dokumentacijo se vloži na Upravno enoto ter na Občino

– za ponudbo nam pošljite povpraševanje

sprememba namembnosti

zemljišča

Za vas pripravimo vlogo za pobudo za spremembo namembnosti zemljišča, ki se jo vloži na očbino v postopku priprave prostorskega akta. 

S to vlogo se lahko da pobuda za npr. spremembo namembnosti kmetijskega ali gozdnega zemljišča v zazidljivo.

Priprarvi se vloga s pripadajočimi dokumenti. Za zahtevnejše vloge lahko pripravimo idejne zasnove in predvidene spremembe dodatno utemeljujemo.

– priprava ustreznih obrazcev

– izdelava grafičnih prilog

– obrazložitev primernosti predvidenega posega

– za ponudbo nam pošljite povpraševanje

IZMERE OBJEKTA IN
POSNETki OBSTOJEČEGA STANJA

V kolikor potrebujete le načrte objekta, za vas izdelamo posnetek obstoječega stanja. Oglasimo se na lokaciji in izmerimo, fotografiramo ter dokumentiramo vaš objekt.

Pripravimo načrte objekta za potrebe legalizacije ali za vašo uporabo pri prihodnjem načrtovanju ali prenovi.

Posnetek obstoječega stanja je ena od zahtev za legalizacijo objektov daljšega obstoja zgrajenih pred 1.1.1998.

Posnetek izdelamo skladno z zahtevami novega gradbenega zakona.

Izmerimo in izdelamo tlorisne načrte vseh etaž objekta, prereze objekta, poglede ter seznam prostorov s površinami.

– izmere objekta na lokaciji

– izdelava načrtov (tlorisi etaž, prerezi, fasade, seznam prostorov s površinami)

– tlorise predamo v digitalni ali tiskani obliki

– za ponudbo nam pošljite povpraševanje

 

OSEBNO
SVETOVANJE

V kolikor potrebujete svetovanje strokovnjaka, imate vprašanja glede nakupa nepremičnine, imate zahtevno situacijo, ali druga vprašanja, smo tukaj za vas.

Lahko pridemo na vašo lokacijo ali pa se dogovorimo za sestanek pri nas.

– svetovanje poteka v naših prostorih ali na vaši lokaciji 

– potrebna predhodna najava

– za enostavna vprašanja smo vam brezplačno na voljo preko e-maila

* Obračuna se 22% DDV (cena z DDV je 91,50 €)

pregled nepremičnine pred nakupom

 

Kupujete nepremičnino brez gradbenega dovoljenja, ali pa je nepremičnina zgrajena neskladno z gradbenim dovoljenjem?

Za vas opravimo pregled dokumentacije ter objekta in vam podamo mnenje.

Svetovanje ob nakupu lahko vklučuje tudi arhitekturno in statično oceno objekta. Za več informacij nam pišite.

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE

 

Naša osnovna dejavnost je arhitekturno projektiranje, za vas izdelamo načrte in dokumentacijo za novogradnje, prenove, dozidave, notranjo opremo, nadstreške, zunanjo ureditev, itd.

Nenazadnje je ob legalizaciji smiselno razmišljati še en korak dlje ter izkoristiti priložnost, da se v istem projektu predvidi morebitne bodoče prizidave, nadstreške ali predelave objekta. Za arhitekturno projektiranje obiščite spletno stran našega biroja.

www.arhitektura-gaberscik.si

sodne cenitve nepremičnin

 

V ekipi imamo sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke z dolgoletnimi izkušnjam na področju projektiranja nizke in visoke gradnje.

Za cenitve nepremičnin, za potrebe prodaje, sodnega spora, pridobivanje kredita, dedovanja ali kaj drugega, sledite spodnji povezavi.

www.izvedenec.si

izvedeniška mnenja

 

Z izvedeniškimi mnenji ocenjujemo kvaliteto in količino izvedenih gradbenih del.

Mnenje vam je v pomoč pri sodnih ali izvensodnih sporih med naročnikom in izvajalcem.

Za izvedeniška mnenja prav tako sledite spodnji povezavi.

www.izvedenec.si

O NAS &
KONTAKT

Legalizacija.si © 2017 | Pravno obvestilo | Monogram