legalizacija črne gradnje
kako poteka?

Puščica
Strokovno svetovanje in vodenje celotnega postopka legalizacije črne gradnje.
Puščica
Marsikaj najdete na podstrani, lahko pa nam zastavite tudi vaša vprašanja.

PREVERITEV MOŽNOSTI
LEGALIZACIJE

Številka 1 v krogu

Pred pričetkom postopka legalizacije črne gradnje je potrebno preveriti ali je legalizacija vašega objekta možna. Razlogov zakaj vašega objekta ni mogoče legalizirati je lahko veliko, naša naloga je preveriti ali obstajajo kakšne pravne, tehnične ali druge omejitve, zaradi katerih objekta ne bi bila legalizacija neuspešna.

V kolikor ugotovimo, da je pot za legalizacijo odprta, vam izdamo pozitivno mnenje in lahko pričnete s postopkom legalizacije.

Dejanski postopek legalizacije črne gradnje se prične z naročilom projekta za legalizacijo, ki je podrobneje opisano v naslednjem poglavju.

V kolikor vam izdamo pogojno ali negativno mnenje, postopka legalizacije ne morete neposredno začeti. V tem primeru so tudi navedene katere omejitve so prisotne in kakšna je možnost, da se jih odstrani.

Svetujemo vam glede vaših možnosti, ter kako najbolj optimalno ukrepati v danem primeru. Žal se vsake nedovoljene gradnje ne da vedno legalizirati.

Imate pa precej boljše možnosti, če strokovno pregledamo vaša izhodišča in ugotovimo, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi bila legalizacija mogoča.

– Preverimo:

– skladnost s prostorskimi akti
– skladnost z namensko raba prosotra
– območja omejitev in varovanj
– skladnost z dopustnostjo dejavnosti
– prostorske ukrepe
– morebitne bodoče spremembe prostorskih aktov
– skladnost gradnje z veljavno gradbeno zakonodajo
– v določenih primerih pregledamo veljavnost gradnje z zakonodajo v času gradnje

– Izdelamo poročilo možnosti legalizacije po veljavni zakonodaji
– Izdamo oceno možnosti legalizacije z morebitnimi dodatnimi pogoji

IZBIRA POSTOPKA
TER IZDELAVA PROJEKTA 

Številka 2 v krogu

Potem ko ste pridobili pozitivno mnenje pri preveritvi možnosti legalizacije, nastopi faza priprave dokumentacije za pridobitev  dovoljenja.

V tej fazi se izbere ali gre za legalizacijo objekta daljšega obstoja (enostavnejši način) ali za navadno legalizacijo.

Pri legalziaciji lahko gre za zahteven proces, ki vključuje izmere objekta na lokaciji, izdelava načrtov za potrebe legalizacije, priprava gradbene dokumentacije, pridobivanje projektnih pogojev in mnenj s strani mnenjedajalcev (arso, elektrika, voda, cesta,…), priprava elaboratov, vključitev pooblaščenega geodeta za morebitno ureditev parcele ter izmere in pozicijo objekta na lokaciji, presoja statika itd.

Zahtevnost projekta za gradbeno dovoljenje je odvisna od zahtevnosti objekta, ko gre za enostavne in nezahtevne objekte (več o tem pri ceniku), je postopek poenostavljen.

Za manj zahtevne objekte, kamor spada tudi enodružinska hiša je postopek tak kot je opisan v desnem stolpcu.

Za zahtevne objekte pa so lahko potrebni še drugi načrti, elaborati in zahteve.

– Izmerimo objekt na lokaciji in izdelamo načrte
– Izdelamo projektno dokumentacijo, ki je potrebna:

– Vloga za gradbeno dovoljenje
– Načrt arhitekture
– Drugi načrti po potrebi (elektro in strojne inštalacije, gradbene konstrukcije)
– Elaborati (gradbena fizika, požarna varnost, zvočna zaščita, drugo po potrebi)
– Izkazi (gradbena fizika, požarna varnost, zvočna zaščita, prezračevanje)
– Statična presoja z izjavo o mehanski odpornosti in stabilnosti objekta
– Druge presoje strokovnjakov glede skladnosti objekta
– Dokazovanje obstoja objekta

– Pridobimo projektne pogoje
– Pridobimo mnenja

– Izdelamo končno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja

ODDAJA VLOGE NA
UPRAVNO ENOTO

Številka 3 v krogu

Naslednji korak je oddaja zahteve na upravni enoti. Celoten postopek lahko vodimo mi, saj je pogosto potrebna strokovna komunikacija z upravno enoto za potrebe tolmačenja ali drugih dopolnitev projektov.

Ob oddaji projekta je potrebno plačilo upravne takse, do katere plačila so mlade družine in nekateri zavezanci oproščeni. Cena upravne takse – povezava do e-uprave.

V postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, so lahko vključeni tudi sosedje ali občina ter drugi, ki so po mnenju upravne enote stranke v postopku. Stranke v postopku imajo možnost pritožbe ter drugih mnenj na nameravano gradnjo ter so pozvani s strani upravne enote, da tekom postopka sodelujejo.

– Vodimo upravni postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja
– Na upravni enoti vložimo zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja ali legalizacijo
– Na občini pridobimo odločbo o izračunu komunalnega prispevka
– Plača se upravna taksa
(Mlade družine in nekateri zavezanci so oproščeni plačila – preberi več)
– Potrebno je plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo
– Komuniciramo z upravno enoto v kolikor so potrebne dodatne razlage in zahteve

PRIDOBITEV
DOVOLJENJA

Številka 4 v krogu

Pred koncem postopka, upravna enota ali mi zaprosimo občino za odmero komunalnega prispevka. To je še zadnji večji strošek pri pridobivanju dovoljenja.

Na velikost komunalnega prispevka vpliva več dejavnikov, največji vpliv ima po navadi velikost objekta ter komunalna opremljenost parcele.

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka

Ko je postopek na upravni enoti zaključen, prejmemo odločbo o gradbenem dovoljenju. To postane pravnomočno po pretečenem 8 dnevnem pritožbenem roku.

Vaš objekt postane legalen, imate pridobljeno bodisi gradbeno bodisi uporabno dovoljenje ter odprte nove možnosti za razpolaganje z vašim objektom. 

– Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno plačilo komunalnega prispevka
– Pri nekaterih postopkih je potrebno plačilo komunalnega prispevka še pred oddajo vloge na upravno enoto
– Upravna enota izda odločbo o gradbenem dovoljenju
– Po preteku 8 dnevnega roka za pritožbe je odločba pravnomočna

Vaš objekt je legaliziran

O NAS &
KONTAKT

Legalizacija.si © 2017 | Pravno obvestilo | Monogram