legalizacija črne gradnje
kako poteka?

Najpomembnejše je, da se seznanite z dejstvi in možnostmi. Dogovrite se za termin.

Preverite ponudbo naših storitev, ki ni omejena zgolj na legalizacije.

želite PRIČETI z
legalizacijo?

PREVERITEV MOŽNOSTI
LEGALIZACIJE

Številka 1 v krogu

Pred pričetkom postopka legalizacije črne gradnje je potrebno preveriti ali je legalizacija vašega objekta možna. Razlogov zakaj vašega objekta ni mogoče legalizirati je lahko veliko, naša naloga je preveriti ali obstajajo kakšne pravne, tehnične ali druge omejitve, zaradi katerih objekta ne bi bila legalizacija neuspešna.

V kolikor smatramo da ni večjih ovir, se poda pozitivna ocena, kar pomeni da obstaja možnost uspeha v postopku.

Dejanski postopek legalizacije objekta se prične z naročilom projekta za legalizacijo, ki je podrobneje opisano v naslednjem poglavju.

V kolikor vam izdamo pogojno ali negativno oceno, postopka legalizacije  in smiselno neposredno začeti. V tem primeru so tudi navedene katere omejitve so prisotne in kakšna je možnost, da se jih odstrani.

Svetujemo vam glede vaših možnosti, ter kako najbolj optimalno ukrepati v danem primeru. Žal se vsake nedovoljene gradnje ne da vedno legalizirati.

Imate pa precej boljše možnosti, če strokovno pregledamo vaša izhodišča in ugotovimo, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi bila legalizacija mogoča.

– Preverimo:

– skladnost s prostorskimi akti
– skladnost z namensko raba prosotra
– območja omejitev in varovanj
– skladnost z dopustnostjo dejavnosti
– prostorske ukrepe
– morebitne bodoče spremembe prostorskih aktov
– skladnost gradnje z veljavno gradbeno zakonodajo
– v določenih primerih pregledamo veljavnost gradnje z zakonodajo v času gradnje

– Izdelamo poročilo možnosti legalizacije po veljavni zakonodaji
– Izdamo oceno možnosti legalizacije z morebitnimi dodatnimi pogoji

IZBIRA POSTOPKA
TER IZDELAVA PROJEKTA 

Številka 2 v krogu

Potem ko ste pridobili pozitivno oceno pri preveritvi možnosti legalizacije, nastopi faza priprave dokumentacije za pridobitev  uporabnega dovoljenja.

V tej fazi se izbere ali gre za legalizacijo objekta daljšega obstoja (enostavnejši način) ali za navadno legalizacijo oz. legalizaicje s pridobitvijo novega gradbenega dovoljenja.

Pri legalziaciji lahko gre za zahteven proces, ki vključuje izmere objekta na lokaciji, izdelava načrtov za potrebe legalizacije, priprava gradbene dokumentacije, pridobivanje projektnih pogojev in mnenj s strani mnenjedajalcev (občina, elektrika, voda, cesta,…), priprava elaboratov, vključitev pooblaščenega geodeta za morebitno ureditev parcele ter izmere in pozicijo objekta na lokaciji, presoja statika itd.

Odvisno od izbranega postopka se izvedejo nekatere ali vse točke omenjeno v desnem stolpcu.

– Izmerimo objekt na lokaciji in izdelamo načrte
– Izdelamo projektno dokumentacijo:

– Vloga za legalizacijo ali gradbeno dovoljenje
– Načrt arhitekture
– Drugi načrti po potrebi (elektro in strojne inštalacije, gradbene konstrukcije)
– Elaborati (gradbena fizika, požarna varnost, zvočna zaščita, drugo po potrebi)
– Izkazi (gradbena fizika, požarna varnost, zvočna zaščita, prezračevanje)
– Druge presoje strokovnjakov glede skladnosti objekta
– Dokazovanje obstoja objekta

– Pridobimo projektne pogoje
– Pridobimo mnenja

– Izdelamo končno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja ali odločbe o legalizaciji

ODDAJA VLOGE NA
UPRAVNO ENOTO

Številka 3 v krogu

Naslednji korak je oddaja zahteve na upravni enoti. Celoten postopek lahko vodimo mi, saj je pogosto potrebna strokovna komunikacija z upravno enoto za potrebe tolmačenja ali drugih dopolnitev projektov.

Ob oddaji projekta je potrebno plačilo upravne takse, do katere plačila so mlade družine in nekateri zavezanci oproščeni.

V postopek pridobitve dovoljenja, so lahko vključeni tudi sosedje ali občina ter drugi, ki so po mnenju upravne enote stranke v postopku. Stranke v postopku imajo možnost pritožbe ter drugih mnenj na nameravano gradnjo in so pozvani s strani upravne enote, da tekom postopka sodelujejo.

– Vodimo upravni postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja ali odločbe o legalizaicji
– Na upravni enoti vložimo zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja ali legalizacijo
– Na občini pridobimo odločbo o odmeri komunalnega prispevka
– Plačajo se upravne takse
– Potrebno je plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo
– Komuniciramo z upravno enoto v kolikor so potrebne dodatne razlage in zahteve

PRIDOBITEV
DOVOLJENJA

Številka 4 v krogu

Pred koncem postopka, upravna enota ali mi zaprosimo občino za odmero komunalnega prispevka. To je še zadnji večji strošek pri pridobivanju dovoljenja.

Na velikost komunalnega prispevka vpliva več dejavnikov, največji vpliv ima po navadi velikost objekta ter komunalna opremljenost parcele.

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka

Ko je postopek na upravni enoti zaključen, prejmemo odločbo o gradbenem dovoljenju ali legalizaciji oz. dovoljenje za objekt daljšega obstoja. To postane pravnomočno po pretečenem 8 dnevnem pritožbenem roku.

Vaš objekt postane legalen, imate pridobljeno bodisi gradbeno bodisi uporabno dovoljenje ter odprte nove možnosti za razpolaganje z vašim objektom. 

– Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno plačilo komunalnega prispevka
– Upravna enota izda odločbo o gradbenem dovoljenju, legalizaciji ali objektu daljšega obstoja
– Po preteku 8 dnevnega roka za pritožbe je odločba pravnomočna

Vaš objekt je legaliziran

O NAS &
KONTAKT

Legalizacija.si © 2024 | Pravno obvestilo | Monogram